Klimatická zmena patrí do školských osnov

Už druhý rok po sebe máme kvôli (ešte stále aktuálnej) pandemickej kríze zmenený školský rok. Avšak čo bude nasledovať po konci tejto kríze, je len ďalšia. Zasiahnuť nás môže rovnako nepripravených, ak sa nezačneme učiť o jej následkoch, no hlavne príčinách – už od školských lavíc. Preto si myslíme, že je dôležité adresovať tento nedostatok v učebných osnovách a začať konať.

Cieľom “Vzdelávania o klimatickej kríze” je priniesť ucelené pochopenie klimatickej krízy a krízy biodiverzity, rovnako ako ich príčin a dôsledkov. Musí pokrývať nielen vedecké aspekty, ale aj systematické zlyhania, ktoré viedli k našej súčasnej situácii a informácie o tých, ktorých sa táto kríza dotkne najviac a veľa ďalšieho. Dôraz má byť taktiež kladený na uľahčenie rozvoja udržateľných inovácií a riešení, a na umožnenie aktívneho zapájania sa študentov a študentiek do vytvárania spravodlivej a udržateľnej spoločnosti.

Táto kampaň bola iniciovanú aktivistami a aktivistkami hnutia Fridays For Future, ktorou požadujeme okamžité zavedenie komplexného vzdelávania o klimatickej kríze na všetkých európskych školách. Pracovali sme s rôznymi expertmi a expertkami z oblasti vzdelávania a klimatického aktivizmu, rovnako ako aj s kampaňou Teach the Future UK, a výsledkom našej spolupráce je 6 hlavných požiadaviek, ktoré zreteľne formulujú našu víziu vzdelávania o klimatickej kríze. Tieto požiadavky a ďalšie informácie nájdete na profile @fffclimateedu.

Dnes sme spolu s aktivistami/kami z iných krajín zaslali naše požiadavky emailom aj poštou ministrom školstva @branislavgrohling po celej Európe a zároveň sme ich požiadali o stretnutie s prestaviteľmi/kami našej kampane. Sme zvedaví, aká bude odpoveď.

Požiadavky k vzdelávaniu o klimatickej kríze

Úvod k našim požiadavkám

Cieľom vzdelávania o klimatickej kríze je riešiť a rozvíjať účinnú formu odpovedí na stav klimatickej núdze, v ktorom sa nachádzame. Musí obsahovať komplexný obraz o klimatickej kríze a pokrývať nielen vedecké aspekty, ale aj systematické zlyhania, ktoré viedli k našej súčasnej situácii. Taktiež informácie o  tých, ktorých sa táto kríza dotkne najviac a veľa ďalšieho. Toto všetko by malo študentom a študentkám umožniť a uľahčiť účasť v boji za spravodlivosť v oblasti klimatickej krízy využitím ich vedomostí a zručností získaných pri vzdelávaní o klíme a klimatických zmenách.
Vedci a vedkyne hovoria o klimatických problémoch už celé desaťročia, no napriek tomu ich nikto nepočúva. Globálna priemerná teplota od priemyselnej revolúcie masívne vzrástla a napriek všetkým medzinárodným dohodám stále rastie (viď obrázok nižšie). Podľa vedeckého konsenzu  je úloha ľudstva v spôsobení klimatickej krízy jasná. Príroda nie je schopná sa  vyrovnať s našou činnosťou a preto zažívame v poradí 6. masové vymieranie druhov.

Klimatické javy mávajú domino efekt. Len čo dôjde k narušeniu rovnováhy, dôjde k reťazcu ničivých prírodných katastrof. Podľa IPCC nám zostáva iba 8 rokov, aby sme podnikli kroky na záchranu planéty, ako ju poznáme, pred úplným kolapsom. Nesmieme čakať. Včera už bolo neskoro – čas konať je teraz.

Vzdelávanie o klimatickej kríze pripraví študentov a študentky na účasť v boji proti katastrofe, naučí ich, ako reagovať na zmenu klímy a vedome pristupovať k svojej budúcnosti, ktorá bude nevyhnutne ovplyvnená klimatickou krízou. K budúcnosti, ktorá je v súčasnosti ohrozená. Vzdelávanie o klimatickej kríze umožní budúcim generáciám plne pochopiť ľudskú závislosť a vzťah k prírode. Budúci lídri a líderky budú konať zodpovednejšie ako súčasní tvorcovia a tvorkyne politík, pretože vedia, že naša civilizácia je založená na obmedzených zdrojoch Zeme. Obrovská rozmanitosť príčin a následkov krízy umožňuje jej začlenenie do prakticky všetkých súčasne existujúcich predmetov, čo umožňuje vyvážený a súčasný rozvoj študentov. Klimatická výchova ako taká obohatí súčasné učebné osnovy o moderné prístupy a vedecký výskum.

Zodpovednosť za boj proti klimatickej kríze a za poskytnutie základných informácií verejnosti leží vo veľkej miere v rukách vlády. Ministerstvo školstva musí pripraviť spoločnosť na dopady zmeny klímy a na spôsob riešenia tohto problému implementáciou rozsiahleho a komplexného vzdelávania o klíme. Problematika takého rozsahu, akou je klimatická kríza, sa nedá vyriešiť bez zabezpečenia vzdelanosti verejnosti. Je povinnosťou vlády poskytovať občanom a občiankam vzdelanie aj v tejto oblasti.

Ľudstvo čelí bezprecedentnej klimatickej kríze a kríze biodiverzity, ktoré sú zapríčinené modernou spoločnosťou postavenou na neprestajnom náraste spotreby materiálov bez ohľadu na limity našej planéty. Naliehavosť situácie prináša do života mladých obavy o ich budúcnosť a je prináša so sebou skľučujúce pocity paniky.  Len vďaka implementácii univerzálneho a zrozumiteľného klimatického vzdelávania dokážu mladí čeliť budúcnosti a nájsť v sebe silu aktívne bojovať s klimatickou krízou. 

Našou víziou vzdelávania o klimatickej kríze sú zrozumiteľné vzdelávacie štandardy vychádzajúce z udržateľnosti a z prehlbovania pozitívneho vzťahu medzi ludstvom a prírodou.  Jeho cieľom je priniesť ucelené pochopenie klimatickej krízy a krízy biodiverzity, rovnako ako ich príčin a dôsledkov. Dôraz má byť taktiež kladený na uľahčenie rozvoja udržateľných inovácií a riešení, a na umožnenie aktívneho zapájania sa študentov do vytvárania spravodlivej a udržateľnej spoločnosti.

1. požiadavka: Vzdelávanie o klimatickej kríze musí byť prístupné všetkým, bez ohľadu na ich etnickú príslušnosť, vek, pohlavie a spoločenský status. Malo by byť poskytované na všetkých úrovniach vzdelávania.

Súčasná klimatická kríza a kríza biodiverzity nepozná hranice, vplýva na súčasné i budúce generácie a jej zmiernenie si vyžaduje celosvetovú spoluprácu. Zabezpečenie prístupu ku vzdelávaniu o klimatickej kríze pre všetkých je jediným spôsobom ako zabezpečiť všeobecné pochopenie témy a implementáciu efektívnych, dlhotrvajúcich a celosvetových riešení. 

2. požiadavka: Vzdelávanie o klimatickej kríze by malo byť súčasťou vzdelávacích štandardov všetkých predmetov na všetkých úrovniach vzdelávania, a taktiež by malo byť riadne odučené v súlade so štandardmi. Vďaka medzipredmetovým vzťahom by sa žiačky, žiaci, študenti a študentky dozvedeli o vedeckých, spoločenských a etických aspektoch klimatickej krízy.

Súčasná klimatická kríza a kríza biodiverzity je problémom vedeckým, spoločenským i etickým a jej zmiernenie si vyžaduje ucelené pochopenie jej príčin a dôsledkov.  Žiačky, žiaci, študenti a študentky musia nadobudnúť zručnosť prepájania vzťahov a súvislostí medzi rozličnými aspektmi krízy, a zároveň uplatňovať princípy kritického myslenia naprieč celým obsahom vzdelávania.

3. požiadavka: Vzdelávacie inštitúcie musia zabezpečiť žiačkam, žiakom, študentom a študentkám, ale aj učiteľkám a učiteľom potrebné prostriedky a podporu pri zvládaní klimatickej úzkosti či podobných psychických stavov.

Klimatická kríza a problémy duševného zdravia negatívne vplývajú na kvalitu života, vrátane schopnosti študovať či pracovať. Dôsledky sa tak odzrkadľujú na stave celej spoločnosti a prinášajú straty a zvýšené náklady.  Starostlivosť o duševné zdravie vzdelávajúcich sa i vyučujúcich je kľúčovým aspektom pre blaho spoločnosti a schopnosť prispievať k jej zdravému fungovaniu.

4. požiadavka: Všetky učiteľky a učitelia by mali byť vyškolení v téme vzdelávania o klimatickej kríze, a zároveň by im mali byť poskytnuté všetky dôležité prostriedky a pomôcky na implementáciu témy do učebných osnov.

Bez adekvátne vyškolených vzdelávajúcich nie je možné zabezpečiť dostatočné vzdelanie študentov a ich následné prispievanie k spoločnosti s ohľadom na súčasnú klimatickú krízu a krízu biodiverzity.  Vzdelávajúci musia získať dostatočné znalosti a zručnosti, aby dokázali efektívne zakomponovať vzdelávanie o klimatickej kríze do jednotlivých predmetov a disciplín v súlade so vzdelávacími štandardmi prostredníctvom pedagogického vzdelávania a profesijného rozvoja.

5. požiadavka: Vzdelávacie inštitúcie by mali prevziať iniciatívu pri prehlbovaní zodpovednosti voči prírode a spoločnosti, a zároveň podnecovať vzdelávajúcich sa k aktívnemu občianstvu.

Ocitli sme sa v bezprecedentnom stave klimatickej a ekologickej krízy a je nevyhnutné, aby boli vzdelávajúci sa oboznámení so spoločenskými problémami čo najskôr, vďaka čomu nadobudnú rešpekt a zodpovednosť voči prírode a spravodlivej spoločnosti. Hrozba celosvetovej pandémie Covid-19 ukázala, aké škody na životoch a ekonomike dokáže zapríčiniť bezohľadnosť a nevšímavosť.  Školy zohrávajú dôležitú úlohu vo formovaní vzdelávajúcich sa a priamo vplývajú na ich hodnotové systémy a voľby životného štýlu.  Úvod do vzdelávania o klíme je nevyhnutný pre zabezpečenie spoločenskej zmeny a následnej pripravenosti bojovať s klimatickou krízou. 

6. požiadavka: Vzdelávacie inštitúcie musia nasledovať pravidlá o udržateľnosti a byť inovátormi v tejto oblasti. Je nevyhnutné, aby všetky školy do roku 2030 dosiahli nulové emisie. Všetky nanovo vybudované školy by nemali produkovať emisie.

Ak majú vzdelávacie inštitúcie odovzdávať znalosti a zručnosti spojené s klimatickou krízou a krízou biodiverzity, je potrebné, aby išli príkladom a prinášali inovatívne riešenia.  Budovaním vzdelávacích zariadení v súlade s princípmi udržateľnosti už dnes je možné sa vyhnúť budúcim investíciám pri prispôsobovaní sa kríze.

Pridaj komentár