Občianske združenie SaUvedom sa od svojho vzniku zameriava na vytváranie podmienok pre udržateľné žitie našich komunít. Združenie stojí za 1. reuse centrom na Slovensku menom Baterkáreň (od roku 2019), v ktorom pôsobí a kde zavádzame princípy sociálneho obehového hospodárstva do života komunít prostredníctvom širokej palety riešení na predchádzanie vzniku „odpadu“ a na ochranu životného prostredia, a vzájomných vzťahov. 

Reagujeme na problém nadvýroby i nadspotreby, konštruktívnym a zrozumiteľným spôsobom ľuďom ukazujeme, že je možné meniť svoj životný štýl. Princíp udržateľnosti patrí do všetkých oblasti nášho života – či hovoríme o nákupnom správaní, spotrebe, zmene návykov, alebo o psychickom a fyzickom zdraví, či udržateľných vzťahoch. Mentálne zdravie považujeme za základný stavebný kameň našich komunít, ktoré čelia výzvam, ktoré prináša klimatická zmena. 

Poslanie organizácie

Hlavným poslaním Občianskeho združenia SaUvedom je vytváranie možností a nástrojov pre zvyšovanie povedomia, budovanie kapacít a odbornosti, a pre spájanie ľudí a organizácií k ochrane životného prostredia. Občianske združenie SaUvedom aktívne zvyšuje povedomie o problematike udržateľného rozvoja, zmeny klímy a aplikácii princípov sociálnej obehovej ekonomiky s cieľom zabezpečenia udržateľného rozvoja miest a krajov. Združenie je aj vďaka činnosti konceptu “reuse centra” ako aktívneho a pomáhajúceho člena komunity, ktorý prispieva k jej rozvoju, k tvorbe konštruktívneho a inkluzívneho prostredia a prostredníctvom organizovania a ďalšieho vzdelávania k pomoci, solidarite a integrácii všetkých ľudí bez rozdielu. Len spolu sme silnejší.

  • Hodnoty organizácie

Odbornosť a kvalita

Držíme sa vysokých štandardov odbornosti pri poskytovaní informácií a vzdelávania v oblasti klimatickej krízy, cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti. Snažíme sa prinášať obsah, ktorý je presný, aktuálny a kvalitný.

Zodpovednosť

Veríme, že sme zodpovední za formovanie udržateľnej budúcnosti, a preto sa zameriavame na témy, ktoré majú pozitívny vplyv na klímu, komunity a jednotlivcov.

Rešpekt a inklúzia

Vytvárame prostredie, v ktorom je rešpekt kľúčový. Inkluzíve prístupy k vzdelávaniu a osvete zabezpečujú, že sú naše aktivity prístupné a relevantné pre rôznorodú komunitu.

Aktivizmus, občianska participácia a spoločenská angažovanosť

Podporujeme aktivizmus a angažovanosť vo veciach verejného záujmu. Chceme, aby naša komunita cítila silu a dôležitosť svojich hlasov.

Inovácie a flexibilita

Staviame na inováciách v našich vzdelávacích aktivitách a flexibilite v prispôsobovaní sa dynamickým potrebám komunity a meniacim sa okolnostiam.

Spolupráca a partnerstvá

Veríme v silu spolupráce a v budovanie vzájomných partnerstiev. Snažíme sa integrovať perspektívy a skúsenosti rôznych organizácií pre bohatší a holistický pohľad na problémy.

Vzdelávanie a osobný rozvoj

Kladieme dôraz na vzdelávanie a osobný rozvoj nielen v oblasti environmentálnych tém, ale aj v oblasti aktívneho občianstva, dobrovoľníctva a mentálneho zdravia.

Transparentnosť a dôveryhodnosť

Pracujeme transparentne, aby sme budili dôveru medzi našou komunitou. Otvorene komunikujeme o našich aktivitách, cieľoch a výsledkoch.

Empatia a súcit

Rozvíjame empatiu a súcit voči jednotlivcom, komunitám a životnému prostrediu. Snažíme sa chápať potreby a perspektívy ostatných.

Tieto hodnoty sú zakotvené v našej každodennej práci a poslúžia nám ako usmernenie pri formovaní našich aktivít a vzťahov s komunitou.

Vízia organizácie

Víziou občianskeho združenia SaUvedom je budovanie spoločnosti informovaného a aktívneho obyvateľstva, ktoré chápe a podporuje zodpovedné správanie voči klíme, udržateľnému životnému štýlu a rozvoju komunít. Našou snahou je neustále prepájať témy ako klimatická kríza, cirkulárna ekonomika, spotrebiteľské správanie a udržateľnosť s hodnotami aktivizmu, dobrovoľníctva, humanitárnej pomoci a mentálneho zdravia. Chceme vytvoriť prostredie, kde jednotlivci venujú pozornosť svojmu okoliu, preberajú zodpovednosť za svoje činy a aktívne prispievajú k lepšiemu a udržateľnejšiemu svetu. 

 

Misia organizácie

Naša misia spočíva v systematickom vzdelávaní a osvete so zameraním na klimatickú krízu, cirkulárnu ekonomiku, aktívne občianstvo a udržateľnosť. Realizujeme rôznorodé vzdelávacie aktivity ako workshopy, prednášky, projekty na školách, pravidelné stretnutia a spoluprácu s organizáciami, pričom využívame aj publikačnú činnosť a sociálne siete. Sme odhodlaní poskytovať komplexné informácie a inšpirovať našu komunitu k udržateľnejšiemu životnému štýlu a aktívnemu zapojeniu sa do spoločenských otázok. 

 

Krátkodobé a strednodobé ciele organizácie

(viac v Strategický plán organizácie pre roky 2024-27,)

  1. Rozvoj vzdelávania o problematike klimatickej krízy, cirkulárnej ekonomiky, klimatickej spravodlivosti a s tým súvisiaca osveta
  2. Rozvoj cirkulárnej ekonomiky na Slovensku
  3. Aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo, komunitné organizovanie
  4. Osveta a podpora mentálneho zdravia a jeho prevencia 
  5. Rozvoj práce s mládežou 

 

Súznieš s nami? 🙂 PRIDAJ SA K NÁM!

Vaša emailová adresa

 

Dokumenty nájdete aj tu:

Dokumenty