ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

registračné číslo občianskeho združenia: VVS/1-900/90-56223

  

Občianske združenie SaUvedom sa od svojho vzniku zameriava na vytváranie podmienok pre udržateľné žitie našich komunít. Združenie stojí za 1. reuse centrom na Slovensku menom Baterkáreň (od roku 2019), v ktorom pôsobí a kde zavádzame princípy sociálneho obehového hospodárstva do života komunít prostredníctvom širokej palety riešení na predchádzanie vzniku „odpadu“ a na ochranu životného prostredia, a vzájomných vzťahov.

Reagujeme na problém nadvýroby i nadspotreby, konštruktívnym a zrozumiteľným spôsobom ľuďom ukazujeme, že je možné meniť svoj životný štýl. Princíp udržateľnosti patrí do všetkých oblasti nášho života – či hovoríme o nákupnom správaní, spotrebe, zmene návykov, alebo o psychickom a fyzickom zdraví, či udržateľných vzťahoch. Mentálne zdravie považujeme za základný stavebný kameň našich komunít, ktoré čelia výzvam, ktoré prináša klimatická zmena.

Poslanie organizácie

Hlavným poslaním Občianskeho združenia SaUvedom je vytváranie možností a nástrojov pre zvyšovanie povedomia, budovanie kapacít a odbornosti, a pre spájanie ľudí a organizácií k ochrane životného prostredia. Občianske združenie SaUvedom aktívne zvyšuje povedomie o problematike udržateľného rozvoja, zmeny klímy a aplikácii princípov sociálnej obehovej ekonomiky s cieľom zabezpečenia udržateľného rozvoja miest a krajov. Združenie je aj vďaka činnosti konceptu “reuse centra” ako aktívneho a pomáhajúceho člena komunity, ktorý prispieva k jej rozvoju, k tvorbe konštruktívneho a inkluzívneho prostredia a prostredníctvom organizovania a ďalšieho vzdelávania k pomoci, solidarite a integrácii všetkých ľudí bez rozdielu. Len spolu sme silnejší.

Hodnoty organizácie

 

1. Odbornosť a kvalita

Držíme sa vysokých štandardov odbornosti pri poskytovaní informácií a vzdelávania v oblasti klimatickej krízy, cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti. Snažíme sa prinášať obsah, ktorý je presný, aktuálny a kvalitný.

2. Zodpovednosť

Veríme, že sme zodpovední za formovanie udržateľnej budúcnosti, a preto sa zameriavame na témy, ktoré majú pozitívny vplyv na klímu, komunity a jednotlivcov.

3. Rešpekt a inklúzia

Vytvárame prostredie, v ktorom je rešpekt kľúčový. Inkluzíve prístupy k vzdelávaniu a osvete zabezpečujú, že sú naše aktivity prístupné a relevantné pre rôznorodú komunitu.

4. Aktivizmus, občianska participácia a spoločenská angažovanosť

Podporujeme aktivizmus a angažovanosť vo veciach verejného záujmu. Chceme, aby naša komunita cítila silu a dôležitosť svojich hlasov.

5. Inovácie a flexibilita

Staviame na inováciách v našich vzdelávacích aktivitách a flexibilite v prispôsobovaní sa dynamickým potrebám komunity a meniacim sa okolnostiam.

6. Spolupráca a partnerstvá

Veríme v silu spolupráce a v budovanie vzájomných partnerstiev. Snažíme sa integrovať perspektívy a skúsenosti rôznych organizácií pre bohatší a holistický pohľad na problémy.

7. Vzdelávanie a osobný rozvoj

Kladieme dôraz na vzdelávanie a osobný rozvoj nielen v oblasti environmentálnych tém, ale aj v oblasti aktívneho občianstva, dobrovoľníctva a mentálneho zdravia.

8. Transparentnosť a dôveryhodnosť

Pracujeme transparentne, aby sme budili dôveru medzi našou komunitou. Otvorene komunikujeme o našich aktivitách, cieľoch a výsledkoch.

9. Empatia a súcit

Rozvíjame empatiu a súcit voči jednotlivcom, komunitám a životnému prostrediu. Snažíme sa chápať potreby a perspektívy ostatných.

 

Súznieš ? 

Pridaj sa k nám! 🙂 

Ako vyzerajú jednotlivé roky s naším občianskym združením? 🙂

2019

sauvedom vyrocna sprava-converted

2021

sauvedom vyrocna sprava 2021

2022

sauvedom 2022 vyrocna sprava

Pomáham pomáhať

 

Občianske združenie SaUvedom v októbri v roku 2019 spustilo zbierku s menom “Pomáham pomáhať”, ktorá prebiehala v priestoroch novovzniknutej prevádzky Baterkáreň. 

Zbierka s registrovým číslom: 205-2019-027173 prebiehala v priestoroch prevádzky Baterkáreň kam mohli návštevníci priniesť nepoužívané šatstvo či potreby z domácností. Tieto predmety boli prebraté, skontrolované, zaznamenané, bolo im pridelené vlastné číslo a boli označené visačkou s logom a číslom zbierky. Tieto veci boli vystavené (označený priestor v rámci prevádzky) a návštevníci si mohli vybrať a prispieť príspevok podĺa vlastného uváženia. Toto nadstavenie si vyžadovalo veľa práce, vysvetľovania, komunikácie. Zároveň tak bol vytvorený priestor pre propagáciu podporovaných združení. Zvolený spôsob je taktiež jeden z efektívnych spôsobov propagácie ekologického prístupu k životu a umožňuje vrátiť nepoužívané predmety a oblečenie späť do obehu.

Občianske združenie SaUvedom sa rozhodlo výťažok venovať občianskemu združeniu Trnavský stromZáujmovému združenia Rodina. 

Hrubý výnos zbierky:  404EUR

Predbežná správa zbierky Pomáham pomáhať 

 

Záverečná správa zbierky Pomáham pomáhať