ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

registračné číslo občianskeho združenia: VVS/1-900/90-56223

  

Občianske združenie SaUvedom združuje ľudí sympatizujúcich s jeho cieľmi je dobrovoľné, neziskové, nepolitické, nenáboženské, ekologické a je založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní sa občanov v zmysle neskorších predpisov.

 

Ciele občianskeho združenia SaUvedom

 

1. Ochrana prírody a životného prostredia.

2. Starostlivosť o ekologickú čistotu prírody.

3. Zvyšovanie povedomia o ochrane a starostlivosti o životného prostredia (organizáciou trhov, prednášok, eventov..)

4. Zabezpečovanie zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat.

5. Pomoc pouličným zvieratám (zabezpečovanie poskytovania veterinárnej starostlivosti prevezením zvieraťa na veterinárnu kliniku, hľadanie nového domova), pomoc pri riešení prípadov nájdených, stratených, týraných zvierat.

6. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy týkajúcich sa riešenia danej problematiky. Vplývanie na zmenu legislatívneho stavu v súvislosti s ochranou prírody a zvierat.

7.  Zvyšovanie povedomia o ochrane a starostlivosti o zvieratá, najmä o mačky (prostredníctvom web stránky, infostánkov, podujatí, akcií, besied).

8. Poskytovanie sociálnej pomoci, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ako vyzerajú jednotlivé roky s naším občianskym združením? 🙂

2019

sauvedom vyrocna sprava-converted

2021

sauvedom vyrocna sprava 2021

2022

sauvedom 2022 vyrocna sprava

Pomáham pomáhať

 

Občianske združenie SaUvedom v októbri v roku 2019 spustilo zbierku s menom “Pomáham pomáhať”, ktorá prebiehala v priestoroch novovzniknutej prevádzky Baterkáreň. 

Zbierka s registrovým číslom: 205-2019-027173 prebiehala v priestoroch prevádzky Baterkáreň kam mohli návštevníci priniesť nepoužívané šatstvo či potreby z domácností. Tieto predmety boli prebraté, skontrolované, zaznamenané, bolo im pridelené vlastné číslo a boli označené visačkou s logom a číslom zbierky. Tieto veci boli vystavené (označený priestor v rámci prevádzky) a návštevníci si mohli vybrať a prispieť príspevok podĺa vlastného uváženia. Toto nadstavenie si vyžadovalo veľa práce, vysvetľovania, komunikácie. Zároveň tak bol vytvorený priestor pre propagáciu podporovaných združení. Zvolený spôsob je taktiež jeden z efektívnych spôsobov propagácie ekologického prístupu k životu a umožňuje vrátiť nepoužívané predmety a oblečenie späť do obehu.

Občianske združenie SaUvedom sa rozhodlo výťažok venovať občianskemu združeniu Trnavský stromZáujmovému združenia Rodina. 

Hrubý výnos zbierky:  404EUR

Predbežná správa zbierky Pomáham pomáhať 

 

Záverečná správa zbierky Pomáham pomáhať