ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

registračné číslo občianskeho združenia: VVS/1-900/90-56223

  

Občianske združenie SaUvedom združuje ľudí sympatizujúcich s jeho cieľmi je dobrovoľné, neziskové, nepolitické, nenáboženské, ekologické a je založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní sa občanov v zmysle neskorších predpisov.

 

Ciele občianskeho združenia SaUvedom

 

1. Ochrana prírody a životného prostredia.

2. Starostlivosť o ekologickú čistotu prírody.

3. Zvyšovanie povedomia o ochrane a starostlivosti o životného prostredia (organizáciou trhov, prednášok, eventov..)

4. Zabezpečovanie zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat.

5. Pomoc pouličným zvieratám (zabezpečovanie poskytovania veterinárnej starostlivosti prevezením zvieraťa na veterinárnu kliniku, hľadanie nového domova), pomoc pri riešení prípadov nájdených, stratených, týraných zvierat.

6. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy týkajúcich sa riešenia danej problematiky. Vplývanie na zmenu legislatívneho stavu v súvislosti s ochranou prírody a zvierat.

7.  Zvyšovanie povedomia o ochrane a starostlivosti o zvieratá, najmä o mačky (prostredníctvom web stránky, infostánkov, podujatí, akcií, besied).

8. Poskytovanie sociálnej pomoci, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Ako vyzerajú jednotlivé roky s naším občianskym združením? 🙂

2019

sauvedom vyrocna sprava-converted